Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Edycja 2015

KATEGORIA ABSOLWENT


LAUREAT


Katarzyna Konwińska uczennica klasy VIb

Uzyskała średnie ocen końcowych :

- w kl. IV  5,27 oraz wzorowe zachowanie

- w kl. V 5,64 oraz wzorowe zachowanie

- w kl. VI 5,7 oraz wzorowe zachowanie

Uzyskała bardzo wysoki  wynik na sprawdzianie szóstoklasisty.

W klasie IV, V i VI zdobyła wyróżnienia w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”,

W latach 2014 i 2015 zdobyła tytuły finalistki w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.


FUNDATOR NAGRODY


mgr inż. Łukasz Wachowiak

Absolwent Zespołu Szkół w Gołańczy z 2002 r.

Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na kierunku Rolnictwo. Od 2004 r. prowadzi Gospodarstwo Rolne, specjalizujące się w uprawie ziemniaków. Korzysta z funduszy unijnych.

Od 2014 r. jest Radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego.


KATEGORIA UCZEŃ


LAUREAT


Dominika Żętkowska uczennica klasy VIb

Uzyskała najwyższy przyrost średniej ocen rocznych i bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Jest uczennicą o wysokiej kulturze. Podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły. Angażuje się w pomoc koleżankom i kolegom w trudnych sytuacjach.

Chętnie opiekuje się młodszymi koleżankami i kolegami.

Jest członkiem chóru szkolnego


FUNDATOR NAGRODY


mgr Hanna Wieczorek

Absolwentka  Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1995r. Była jedną z pierwszych laureatek przedmiotowego konkursu z historii na szczeblu województwa.

W 2000 r. ukończyła Akademię Słowa w Poznaniu – specjalność język angielski.

W 2005 r. ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa.

Obecnie pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.


KATEGORIA KOLEGA


LAUREAT


Patrycja Sobczak uczennica klasy V a

Systematycznie wspiera uczniów w ramach pomocy koleżeńskiej. Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Reprezentuje klasę i szkołę w konkursach szkolnych i gminnych. ( I miejsce na poziomie klas V w konkursie „Po Złote Pióro”, I miejsce w Gminnym konkursie Ortograficznym). Zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, przestrzega zasad bezpieczeństwa, szanuje godność osobistą własną i innych osób. Jej postawa nacechowana jest życzliwością. Uczestniczyła w zbiórkach charytatywnych.


FUNDATOR NAGRODY


Michał Gorlaszka

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gołańczy z 1997 r.

W 2004 r. z bardzo dobrym wynikiem ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności Administracja Samorządowa oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kierunku Organizacja pomocy Społecznej. Nieustannie doskonali swoje kompetencje. Brał udział w działaniach dążących do budowy podjazdu w przedszkolu w Gołańczy, przystosowania szkół na terenie powiatu dla osób niepełnosprawnych. Od 2010 roku pracuje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,  zajmuje się realizacją rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wągrowieckiego.

Pasjonuje się muzyką. W latach 1997-2002 grał w zespole wykonującym muzykę z gatunku poezji śpiewanej połączonej z elementami folka. Przez blisko 5 lat grał na instrumentach perkusyjnych i perkusji w Gołanieckiej Orkiestrze. Aktualnie jest perkusistą gołanieckiej kapeli wykonującej muzykę rockową.


KATEGORIA RODZIC


LAUREAT


Pani Ewa Kubanek

Od pięciu lat rzetelnie pełni funkcję skarbnika Szkolnej Rady Rodziców. Jest inicjatorem wielu działań na rzecz integracji zespołu klasowego: pomoc w organizacji rajdu rowerowego połączonego z ogniskiem,  aranżuje uroczystości klasowe.


FUNDATOR NAGRODY


Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Gołańczy

KATEGORIA MECENAS SZKOŁY


LAUREAT


Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne

państwa Violetty i Sławomira Winieckich

w Rybowie

Od wielu lat systematycznie wspierają działalność szkoły. Nieodpłatnie udostępniają miejsce na organizację imprez integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół.

Dzięki temu zespoły klasowe mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas w ich gospodarstwie, poznawać jego historię.


FUNDATOR NAGRODY


Szkolna Rada Rodziców