Szkoła Podstawowa im. Ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

 ul.Klasztorna 3

62-130 Gołańcz

 

Adres

 ul.Klasztorna 3


62-130 Gołańcz


 


Kontakt

62-130 Gołańcz, ul. Klasztorna 3

tel.67 26 15 027, fax 67 26 83 183

e-mail: gimgolancz@szkola.wp.pl

 

 

Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

NAGRODY WAWRZYNKA

 

1. Dyrektor Zespołu  Szkół w Gołańczy ustanawia Nagrodę Wawrzynka zwaną dalej  

   „nagrodą".

2. Nagroda przyznawana jest w kategoriach :

 • Absolwent
 • Uczeń
 • Kolega
 • Rodzic
 • Mecenas Szkoły

3. Nagrodę w kategorii Absolwent otrzymuje uczeń, który:

 • w całym cyklu kształcenia uzyskiwał średnią ocen końcoworocznych powyżej 5,0 i wzorową ocenę zachowania,
 • reprezentował szkołę w konkursach, zdobywając tytuł laureata na szczeblu powiatu, województwa, kraju.
 • uzyskał wysoki wynik sprawdzianu lub egzaminu.

Kryterium oceny stanowi średnia ocen końcoworocznych z trzech lat, lokaty w konkursach i wynik sprawdzianu/ egzaminu.

4. Nagrodę w kategorii Uczeń może otrzymać uczeń, który:

 • uzyskał najwyższy przyrost średniej ocen końcoworocznych w stosunku do poprzedniego roku szkolnego,
 • otrzymał wzorową ocenę zachowania,
 • podejmuje dodatkowe zadania na rzecz własnego rozwoju.

Kryterium oceny stanowi różnica średniej końcoworocznej, ocena zachowania i opinia członków Klasowego Zespołu Nauczycielskiego.

5. Nagrodę w kategorii Kolega otrzymuje uczeń, który:

 • podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły,
 • wykazuje się wrażliwością na potrzeby innych,
 • pomaga koleżankom i kolegom w trudnych sytuacjach,
 • cieszy się szczególnym uznaniem koleżanek i kolegów.

 

Kryterium oceny stanowią działania wskazane we wniosku KZN oraz samorządu klasowego i szkolnego.

6. Nagrodę w kategorii Rodzic otrzymuje osoba, która:

 • inicjuje działania na rzecz klasy, do której uczęszcza dziecko oraz na rzecz szkoły,
 • angażuje się w realizację tych działań,
 • współpracuje z nauczycielami, wspierając ich w działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Kryterium oceny stanowią działania opisane we wniosku wychowawcy i Klasowej Rady Rodziców.

 

7. Nagrodę w kategorii Mecenas Szkoły otrzymuje osoba fizyczna lub instytucja, która:

 • wspiera działalność Zespołu Szkół w Gołańczy w formie pomocy rzeczowej lub finansowej,
 • podejmuje działania na rzecz udoskonalenia bazy dydaktycznej,
 • podejmuje działania na rzecz uczniów osiągających wybitne wyniki nauczania,
 • podejmuje działania charytatywne na rzecz potrzebujących uczniów.

Kryterium oceny stanowi wartość przekazanej pomocy rzeczowej i finansowej oraz działania opisane we wniosku.

8. O przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach wnioskować może Dyrektor Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

9. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Wawrzynka. Do udziału w pracach kapituły Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu ze Szkolną Radą Rodziców zaprasza przedstawicieli nauczycieli, rodziców, samorządu uczniowskiego i ewentualnych fundatorów stypendiów.

 

10. Obrady Kapituły są protokołowane.

11. Nagroda przyznawana jest na koniec roku szkolnego.

12. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę oraz dyplom i ewentualnie jednorazowe stypendium.

13. Nazwisko laureata wpisywane jest do Księgi Wawrzynków.

 

Regulamin został zatwierdzony przez:

- Szkolną Radę Rodziców- 17 czerwca 2009 r.

- Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. dr. P. Kowalika- Uchwała nr 6

  z dnia  15 września 2009 r.

- Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. ppłk. Włodzimierza 

  Kowalskiego - Uchwała nr 6 z dnia 15 września 2009 r.